OBRA PERSONAL

 

ASTRONOMIES

ASTRONOMIES

 

FOTO-GRAFIES

 

TINTA# (matèria viva)

 

TINTA# (matèria)